Thursday, January 5, 2012

[www.keralites.net] mullaperiyar

 

ÎáÜïæMøßÏÞV: ÎßKW dÉ{ÏBZ ²ÝßÕÞAÞ¢

Øß. øÞÇÞµã×íÃX

ÎáÜïæMøßÏÞùßW øIí ¯¿Þµâ¿BZ ©Ií. ²Kí ¥ÃæAGá ÄæK. øIí, øÞ×íd¿àÏ¢. øIÞÎæJ µÞøcJßW ®Lá溇ÞæÎKí ¥çÄMxß ¥ùßÕáUÕV ÄàøáÎÞÈßAæG. ¥Ã ²øáAáK æµÃß ®BæÈ Îùßµ¿AÞæÎKá µÞÃÞX ØÞÎÞÈcÎÞÏ ÖÞØídÄàÏÕàfâ ÇÞøÞ{¢ ÎÄß.

ÍâµOBZ Ä¿ÏÞçÈÞ æÎøáAÞçÈÞ dÉÕºßAÞçÈÞ ÉxßÜï. Éçf, ¯æùAÞÜæJ ÉøߺϢæµÞIí ¥ÕÏáæ¿ ØÞÇcÄÏᢠØbÍÞÕÕᢠÄøÞÄøÕᢠÎÈá×cÈí ¥ùßÏÞ¢. çµø{¢ 'ÍâµO çζÜÏßW ¥Üï. ®KáÕ‚ÞW, §Õßæ¿ ÍâµOBç{ ©IÞÕßæÜïKÜï. ÕX ÍâµOBZ ©IÞµßæÜïKá ÎÞdÄ¢. ¯æù ¦ÝB{ßW ÈßKá ÕøáKÕÏÞÃá ÕX µáÜáABZ. æºùßÏ ÕßùÏÜáµZ ¥¿ßMÞùÏáæ¿ Îáµ{¿áAáµ{ßW ÈßKá ÉáùæM¿áKá. §Õ ¯æù ÈÞÖ¢ ÕßÄÏíAßÜï.

¥ÃæAGáµ{áæ¿ ¼ÜØ¢ÍøÃßÏßW ©Ïø¢ µâ¿áçOÞZ §ì æºùáµáÜáABZ ©IÞµÞùáIí. (ÎÙÞøÞ×íd¿ÏßæÜ æµÞÏíÈ ÁÞ¢ ©IÞϵÞÜJí §Jø¢ ºÜÈBZ ÉâæÃÏßæÜ ææØØíçÎÞ{¼ß æØaùßW ¥Éd·@ßAÞX ®ÈßAí ¥ÕØøÎáIÞÏÄí ²ÞVÎÏáIí). æºùßÏ ÉÞùÏ¿øáµ{ÞÃá æ¾øßÏáµÏᢠÈßøBáµÏᢠ溇áKÄí. æÕU¢ ÈßùÏáKÄßÈᢠ²ÝßÏáKÄßÈᢠ¥ÈáØøß‚í ¦çIÞ¿ÞIí ¦ÕVJß‚í ÎáX_ÉßX ÈßøBáK ÉÞ¿Ï¿øáµ{áÎáIí. µáÜáAJßæa dÉÍÕØí@ÞÈ¢ ®dÄ ¦ÝJßæÜKí ¥Éd·@ß‚ùßEÞW Äá¿VKáÕøÞÕáK ¥Éµ¿Jßæa ¦ÝÎùßÏÞæÎKV@¢. §Õßæ¿ §çMÞÝáIÞÏÄí '©ÉøßÄÜ ºÜÈBZ ÎÞdÄÎÞæÃKÞÃá ØÞÙºøcB{ßW ÈßKí ©ìÙßAÞÕáKÄí.

®KÞW, §ÄáçÉÞçø ¥Ã ĵøÞX? ÄàV‚ÏÞÏᢠÎÄß. ¥Èc@Þ ÆáVÌÜÕᢠÉÝÏÄᢠ¦æÃCßW §dÄçÉÞÜᢠçÕI; ²øá ÄáOß ÉÞùßÕKí ¥ÄßçzW §øáKÞÜᢠÎÄß! ¥çMÞZ, ²øá ÕÝßÏᢠ§æÜïçKÞ? ¥Üï, ÕÝßÏáIí. Éçf, ÌÙ{¢ ÈßVJß ÖÞLÎÞÏß ºßLßAâ. ¦Æc¢ çÕIÄí ¥ÃÏáæ¿ ¦çøÞ·c¢ Éøàfß‚ùßÏáµÏÞÃí. ¥ÄßÈí '¥ÕßÈÞÖµÞøß Éøàfâ (non distructive testing) ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢. ®{áMÕᢠµÞøcfÎÕáÎÞÃÄí.

¥ÃÏáæ¿ ÕßÕßÇ ÍÞ·B{ßW ÎáX ÈßVÃÏdɵÞø¢ çÉÞVGÌßZ ææØØíçÎÞ ÎàxùáµZ ÕÏíAáKá. ÉßæK ¥ÃÏáæ¿ ¥µJᢠÉáùJᢠdÉÄÜJßW ¦ÕÖcÞÈáØøâ æºùáØíçËÞ¿ÈBZ È¿JáKá. §ì É¿A¢æÉÞGÜáµ{á{ÕÞAáK Äø¢·BZ ¥ÃÏáæ¿ ©¿ÜßÜâæ¿ ØFøßAáµÏᢠÕÖB{ßW ÈßKá dÉÄßËÜßAáµÏᢠ溇áKÄᢠÕßUÜᢠæÉÞUMáµ{ᢠæÉÞGÜáµ{ᢠ©æICßW ¥ÕæÏ Äøâ 溇áKÄᢠææØØíçÎÞ ÎàxùáµZ ÕÝß çø¶æMGáµßGá¢. §dÄÏᢠÕßÕøBZ µ¢ÉcâGùßÜâæ¿ ÕßÖµÜÈ¢ æºÏíÄí ¥ÃÏáæ¿ ®ÜïÞ ©UáµUßµ{ᢠµÞÃÞ¢. ²øá ÎÞÏÕᢠÎùßÎÞÏÕᢠçÕæù çÕI. çÜÞµJáU ÕÜßÏ ¥ÃæAGáµ{ßæÜÞæA ¥Õß¿B{ßæÜ ¥ÇßµÞøßµZ §Äá µÞÜÞµÞÜB{ßW 溇áKáIí. ØíæÉÏíØßçÜAá µáÄßAáKçÄÞæ¿ÞM¢ ÈÎáAᢠ§æÄÞæA ¦µÞÕáKçÄÏáUâ. æºÜÕá Äáºí»¢. ¥çȵÜf¢ ÎÈá×cX ¼àÕX æ΂¢!

¦µæG, 絿áÉÞ¿áµ{áæICßçÜÞ? ÕÝßÏáIí, Éçf, øÞ×íd¿àÏAÞV ¥ÍßdÉÞÏ¢ ÉùÏáKÄßÈá ɵø¢ §AÞøc¢ dÉ·qøÞÏ dÖàÇøæÈçMÞæÜÏáU ØÞçCÄßµ ÕßÆ·íÇøáæ¿ ÄàøáÎÞÈJßÈá Õ߿â. ¥Ã ùßMÏV 溇ޢ. ¼ÜÕßÄÞÈ¢ µáùÏíAÞ¢, ¼ÜØ¢ÍøÃßÏßW µøáÄÜÞÏß ¥ùÏõZ ÉÃßÏÞ¢. ¥ÃÏíAá ÄÞBÞÏß ÎY ÉßLáà (mud backing) ÕÏíAÞ¢. (æÕùᢠÎHí ¦ÕÖcÎÞÏ ¥{ÕßW çµÞøßAâGáµ ÄæK).

ÈÞGßÜáU ¯ÄÃÏᢠÉÃßÏᢠÎáXÉáÄæK ¦çÜÞºßçAI µÞøcÎÞÃí ¥Äí. ¥@ÕÞ ÄµVKÞW ®æLKá øfÞ È¿É¿ßµZ çÕIßÕøᢠ®KÄí. ¥ÄßÕßæ¿ ÉÄßÕßÜï. ÖÞØídÄàÏÎÞÏß çÕâ ¥Äᢠ¦ØâdÄâ 溇ÞæÈKÄßÈÞW ¥AÞøcÕᢠ²øá ÕßÆ·íÇØÎßÄßAá Õß¿áKÄÞÕᢠÖøß. ÉùEÞÜùßÏÞJ ©Hß æºÞùßÏáOçÝ ¥ùßÏâ ®K æºÞÜïí ØVAÞV ¥ÈbV@ÎÞAøáÄí. §çMÞçÝ ÉÞÝÞÏß, ÕßÜçÏùßÏ ¯æù ØÎÏ¢.

§dÄæÏÞæA 溇ÞæÎCßW ÈÎáAá ÎßKW dÉ{ÏBæ{ çÉ¿ßAÞæÄ ©ùBÞ¢. §Äá 溇ÞÈáU ¥LøàfæÎÞøáAáKÄßÈá ØÙÞÏßAÞX øÞ×íd¿àÏAÞVAí ¯ÄÞæIÞæA 溇ÞÄßøßAÏáÎÞµÞ¢. ÖµÞøÕᢠçµÞÜæÎøßAÜᢠÈßVJÞ¢. dÉØíÄÞÕȵ{ᢠÎádÆÞÕÞµcB{ᢠçùÞAxáµ{ÞÏß æµÞ¿áJáÕß¿ÞÄßøßAÞ¢. ²KáÎùßÏÞJ µáEáBæ{ ÉïAÞVÁᢠÉß¿ßMß‚í ÉGßÃßAßøáJÞÄßøßAÞ¢. µÕܵ{ßW ÖÌíÆÎÜßÈàµøâ ©IÞAÞÄßøßAÞ¢. ÍàÄßÏáæ¿ ÎßKW dÉ{ÏBZ ©IÞµÞÄßøßAÞX ÎÞÇcÎBZAᢠdÖißAÞ¢.

jvadakkel


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment