Thursday, January 5, 2012

[www.keralites.net] Insurance

 

ÈcâÁWÙß: dÉÕÞØß §LcAÞøÞÏ æÄÞÝßÜÞ{ßµZAí æÉX×X, ÉáÈøÇßÕÞØ, èÜËí §X×áùXØí ÉiÄß È¿MÞAÞX çµdw ÎdLßØÍ ÄàøáÎÞÈß‚á. æÄÞÝßÜÞ{ßµ{ᢠçµdw ØVAÞøᢠÉâ ÈßçfÉßAáK ÉiÄß dÉÕÞØß §LcAÞøÞÏ 50 Üf¢ æÄÞÝßÜÞ{ßµZAá ØÞÎâÙßµ Øáøf ©ùMÞAÞX ©çgÖß‚áUÄÞÃí.
§Îßçd·×X ÐßÏùXØí ÕÞBß (§ØߦV) ÕßçÆÖJí æÄÞÝßW 溇áKÕVAáU ÉiÄß dÉÕÞØß §LcAÞVAá ÏáÉß® ØVAÞøßæa ÉáÄáÕV× ØNÞÈÎÞæÃKá dÉÕÞØßµÞøc ÎdLß ÕÏÜÞV øÕß ÉùEá. dÉÕÞØß §LcAÞVAí §LcÏßW çÕÞGÕµÞÖ¢ ÜÍcÎÞAßÏÄáçÉÞæÜ Õ߃յøÎÞÏ È¿É¿ßÏÞÃßÄí.
æÉX×X ÉiÄßÏßW dÉÄßÕV×¢ 1000 ÎáÄW 12,000 øâÉÕæø ¥Fá ÕV×çJæACßÜᢠæÄÞÝßÜÞ{ßµZ ¥¿ÏíAâ. ¥Fá ÕV×çJAá ØVAÞV dÉÄßÕV×¢ Éáøá×XÎÞøáæ¿ çÉøßW 1000 øâÉ ÕàÄÕᢠØídÄàµ{ÞæÃCßW 2000 øâÉ ÕàÄÕᢠÈßçfÉßAá¢. dÉÄßÕV×¢ 4000 øâÉÏÞÃí æÄÞÝßÜÞ{ßµZ ÉáÈøÇßÕÞØ ÉiÄßAÞÏß ÈWçµIÄí.
¨ ÉiÄßÏßÜᢠØVAÞV dÉÄßÕV×¢ 1000 øâÉ ÕàÄ¢ ÈßçfÉßAá¢. ØVAÞV ÈWµáK ¨ ÄáµÏáæ¿ ²øá ÍÞ·ÎÞÃí èÜËí §X×áùXØí dÉàÎßÏÎÞÏß ¥¿ÏíAáKÄí.æÉX×X ÉiÄß, æÉX×X ù·áçÜxùß ¥çÄÞùßxßÏáæ¿ çÎWçÈÞGJßW, Øíçxxí ÌÞCí ²ÞËí §Lc, ÏâÃßxí d¿Øíxí ²ÞËí §Lc, ®Wæ®Øß ®KßÕÏßÜâæ¿ÏÞÃá È¿MÞAáµ.
ÉáÈøÇßÕÞØ ÉiÄß Ïá¿ßæ®Ïáæ¿Ïᢠ§X×áùXØí ÉiÄß ®Wæ®ØßÏáæ¿ÏᢠºáÎÄÜÏßÜá¢. ÉiÄßÏßW æÄÞÝßÜÞ{ßµæ{ çºVAÞX ÕßÖÆÎÞÏ Ø¢ÕßÇÞÈÎÞÃí dÉÕÞØßµÞøc ÎdLÞÜÏ¢ ÄÏÞùÞAßÏßGáUÄí.
ÉiÄßÏßW çºøÞX Ø¢ØíÅÞÈB{ßW ædÉÞGµí¿V ²ÞËí ®Îßd·aíØí (Éß²§) ²ÞËßØßÜá¢, ÕßçÆÖøÞ¼cB{ßW §LcX ØíÅÞÈÉÄß µÞøcÞÜÏB{ßÜᢠØìµøcÎáIÞÕá¢. ØbLÎÞÏß ÄáùAáK ÌÞCí ¥AìIßçÜAÞÃí æÄÞÝßÜÞ{ß ÉiÄßAáU Éâ ¥¿ÏíçAIÄí. ÌÞCí ¥ÄÞÄá ËIí ÎÞçȼVÎÞøßçÜAá Äáµ ÕµÎÞxá¢.
¥Fá ÕV×çJçAÞ ¥ÄßÈá ÎáOí æÄÞÝßÜÞ{ß §LcÏßçÜAá οBßÏÞW ¥ÄáÕæøçÏÞ ¦Ãí èÜËí §X×áùXØí. Îøâ Ø¢ÍÕß‚ÞW ²øá Üf¢ øâÉÏÞÃí §X×áùXØí ÄáµÏÞÏß µá¿á¢ÌJßÈá ÜÍßAáµ.
§LcÏßçÜAá οBáçOÞZ ÉáÈøÇßÕÞØ ÉiÄßÏßæÜ Äáµ ÉßXÕÜßAÞ¢. æÉX×X ÄáµÏáæ¿ ²øá ÍÞ·¢ ²xJÕÃÏÞÏᢠÉßKà¿í ²ÞçøÞ ÎÞØÕᢠÉßXÕÜßAÞ¢.
ÉiÄßÏáæ¿ ¦ÈáµâÜcBZ ÜÍß‚á Äá¿BáKÄßÈáU µÞÜÞÕÇßAá ÎáOá æÄÞÝßÜÞ{ßAá Îøâ Ø¢ÍÕß‚ÞW ¥¿‚ ÄáµÏᢠ§X×áùXØí ©ZæMæ¿ÏáU ¦ÈáµâÜcB{ᢠµá¿á¢ÌJßÈá ÜÍßAá¢. §LcÏßçÜAá οBßAÝßEᢠÉiÄßÏßW æÄÞÝßÜÞ{ßAá ÉÃοÏíAÞ¢.
®KÞW, ØVAÞøßæa ÕßÙßÄ¢ æÄÞÝßÜÞ{ß ÕßçÆÖJáU µÞÜJá ÎÞdÄÎÞÏßøßAᢠÈßçfÉßAáµ.

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment