Friday, December 2, 2011

[www.keralites.net] MULLAPERIYAR......

 

¼ÜÈßøMᢠØáøfÏáÎÞÏß ÌtÎßÜï:®¼ß 

æµÞ‚ß: ÎáÜïæMøßÏÞV ¥ÃæAGßæÜ ¼ÜÈßøMᢠØáøfÏáÎÞÏß ÌtÎßæÜïKá ØVAÞV ¥ÍßÍÞ×µX èÙçAÞ¿ÄßÏßW. ÎáÜïæMøßÏÞV ĵVKÞÜᢠ§¿áAß, æºùáçÄÞÃß, µá{ÎÞÕí ÁÞÎáµZAí æÕU¢ ÄÞBÞX µÝßÏáæÎKí ØVAÞøßÈáçÕIß ¥ÁbAxí ¼ÈùW æµ.Éß.ÆmÉÞÃß ¥ùßÏß‚á. ÎÞÇcÎB{ÞÃí ¼ÈB{ßW ÍàÄßÏáIÞAáKæÄKᢠ®¼ß ÉùEá. ¼ÜÈßøMáÎÞÏß ØáøfÏíAí ÌtÎßæˆKᢠÁÞÎßæa ÉÝAÎÞÃá Íà×ÃßÏáÏVJáKæÄKáÎÞÃí ®¼ß Øbàµøß‚ ÈßÜÉÞ¿í.

æºùáçÄÞÃßÏßæÜ ×GùáµZ ©ÏVJßÏÞW æÕU¢ ¥ùÌßA¿ÜßçÜAí ²ÝáµßçMÞµáæÎKᢠ®¼ß ÉùEá. ®KÞW ®¼ßÏáæ¿ ¨ ÕÞÆJßW èÙçAÞ¿Äß Ø¢ÖÏ¢ dɵ¿ßMß‚á. ÎáÜïæMøßÏÞV ĵVKÞW æÕU¢ ®dÄçÈø¢ æµÞIí §¿áAß ÁÞÎßæÜJáæÎKᢠ¥Õßæ¿ ÈßKí ®dÄçÈø¢ æµÞIí ¥ùÌßA¿ÜßW ®JáæÎKᢠ¥ùßÏßAÞX èÙçAÞ¿Äß ØVAÞøßÈá ÈßVçÆÖ¢ ÈWµß. 

Ø¢ØíÅÞÈØVAÞøßæa dÉ~cÞÉßÄ ÈßÜÉÞ¿ßÈá ÕßøáiÎÞÏß èÙçAÞ¿ÄßÏßW ®¼ß È¿JßÏ ÉøÞÎVÖ¢ ÕßÕÞÆÎÞÏßøßAáµÏÞÃí. çµÞ¿ÄßÏßæÜ ¥ÁbAxí ¼ÈùÜßæa ÈßÜÉÞ¿ßW ÎáˆæMøßÏÞV ØÎøØÎßÄß dÉÄßç×Ç¢ ¥ùßÏß‚á. ØVAÞøßæaÏᢠÏáÁß®ËßæaÏᢠÈßÜÉÞ¿ˆ ®¼ßÏáç¿æÄKᢠ®¼ßAá ÄßøáçJIß ÕøáæÎKᢠçùÞ×ß ¥·ØíxßX ®¢®W® ÉùEá. ®¼ßæÏ ÄWØíÅÞÈJá ÈßKá ÎÞxÃæÎKí çµø{ çµÞYd·Øí ç¼AÌí ÕßÍÞ·¢ çÈÄÞÕí ç¼ÞÃß æȈâV ÉùEá.

¥çÄØÎÏ¢, ¥ÁbAxí ¼ÈùW §JøJßW ÉùÏáæÎKí µøáÄáKßæÜïKá Îá~cÎdLß ©NXºÞIß ÁWÙßÏßW ÎÞÇcÎdÉÕVJµøáæ¿ çºÞÆcBZAá ÎùáÉ¿ßÏÞÏß ÉùEá.

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment